Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności oraz zadań zarządzającego lotniskiem. Deklarujemy, iż przykładamy szczególną wagę i troskę o ochronę prywatności zebranych informacji na temat osób, z którymi mamy do czynienia, w szczególności informacji, które identyfikują osobę ("dane osobowe").

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008194,  NIP: 5250000239 (dalej: „my” lub „PPL”). Nasze dane kontaktowe to: e-mail: kontakt@polish-airports.com, telefon: 22 650 11 11.

Jakie są dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych możesz się z skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez formularz kontaktowy na stronie www. Lotnisko-chopina.pl, pod e-mailem IODO@polish-airports.com, telefon: 22 650 30 47 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:
- kontaktu mailowego lub telefonicznego, przy wykorzystaniu przez Ciebie formularza na naszych stronach internetowych,
- rozpatrywania przez nas Twojej indywidualnej sprawy, na przykład na skutek złożonego przez Ciebie wniosku, zapytania, reklamacji, skargi, które mogą przykładowo dotyczyć kontroli bagażu przeprowadzonej przez nasz personel,
 - prowadzonej z Tobą korespondencji na przykład w celu rozpatrzenia Twojego żądania, wniosku, reklamacji, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i prośby,
- Twojej wizyty na Lotnisku Chopina w Warszawie lub w Porcie Lotniczym Zielona Góra -Babimost na przykład Twój wizerunek rejestrowany przez kamery CCTV znajdujące się na terenie lotniska,
- korzystania z WiFi w siedzibie Zarządu w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49,  na terenie Lotniska Chopina w Warszawie lub Portu Lotniczego Zielona Góra -Babimost,
- przeglądania przez Ciebie naszej strony internetowej, strony internetowej zarządzanych przez nas lotnisk tj. Lotniska Chopina w Warszawie oraz Portu Lotniczego Zielona Góra –Babimost,
-  korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług, nawiązania z nami stosunku handlowego,
- szukania zatrudnienia u nas.

Dane osobowe, które pozwolą nam zidentyfikować wskazaną osobę lub skontaktować się z nią, są gromadzone gdy zostaną przekazane dobrowolnie, jak również wtedy gdy wymóg podania danych jest obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Na przykład, możemy zbierać takie informacje, aby świadczyć na Twoją rzecz usługi (np. przeprowadzić szkolenia, wynająć lokal, świadczyć usługi VIP Line, usługi parkingowe) lub odpowiedzieć na zadane pytania, wnioski. Aby uzyskać upoważnienie do przekraczania strefy zastrzeżonej lotniska, musimy uzyskać od Ciebie między innymi dane z dowodu tożsamości bądź paszportu.

W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, takich jak ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r w sprawie krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego. Jeśli dane osobowe nie zostaną przez Ciebie podane, zwykle nie będziemy w stanie świadczyć żądanej usługi ani nawiązywać relacji biznesowych. Gromadzimy również dane w postaci nagrań rozmów telefonicznych, bilingi, kontrolujemy dostęp do stref zastrzeżonych. Gromadzimy również dane osobowe, gdy osoby nawiązują z nami relacje, na przykład poszukując zatrudnienia, oferując usługi lub stając się naszym klientem lub dłużnikiem.

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej:

Zbieramy również dane za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Za pośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe, gdy poprosisz nas o umieszczenie Twoich danych na naszej liście mailingowej lub złożysz zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Nasza strona internetowa może zbierać ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy go do monitorowania i ulepszania usług IT. Możemy używać również plików "cookies" (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą nam pokazać, czy Twoje urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej naszą witrynę. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików „cookies”. Jeśli pliki „cookies” są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Monitoring CCTV

Obszar zarządzanych przez nas lotnisk oraz siedziby Zarządu podlegają nadzorowi telewizji przemysłowej ("CCTV"), który umożliwia nam rejestrowanie obrazów w postaci sylwetki, wizerunku osób, numery tablic rejestracyjnych, marka pojazdu. Nagrania z monitoringu usuwane są przez nas automatycznie po 30 dniach od daty ich pozyskania, chyba że istnieje konkretny powód ich zatrzymania. Na przykład organ ścigania może poprosić nas o zatrzymanie nagrań przedstawiających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wypadku. Jeśli korzystasz z naszych usług parkingowych, możemy zbierać dane dotyczące numeru rejestracyjnego Twojego samochodu.

Inne sposoby zbierania danych osobowych

Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych, możemy zbierać szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

Informacje o szczególnym charakterze

Możemy zbierać informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia gdy konieczne jest świadczenie usług w postaci  np. wózka inwalidzkiego lub jeśli na terenie zarządzanych przez nas lotnisk  zdarzył się wypadek lub incydent lotniczy. Takie dane będziemy zbierać wyłącznie za Twoją zgodą. Przed wydaniem upoważnienia do dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych możemy również zbierać dane o szczególnym charakterze, w tym informacje z rejestrów karnych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością.

Główne cele w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe to:

• zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zarządzanych przez nas lotnisk,
• weryfikacja działań operacyjnych/prawidłowości operacyjnej zarządzanych przez nas lotnisk, która polega na kontroli aby lotniska były użytkowanie w sposób zgodny z przepisami prawa,
• realizacja Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, w tym umożliwienia przeprowadzenia przez uprawnione organy audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie lotnictwa cywilnego,
• wydanie przepustki, upoważnień do dostępu do stref zastrzeżonych,
• realizacji umowy, należytego świadczenia usług i dokonania rozliczeń,
• zorganizowanie, utrzymywanie systemu ochrony przeciwpożarowej zarządzanych przez nas lotnisk  w ramach krajowego systemu ratownictwa, opracowania  planu działania w sytuacji zagrożenia,
• udzielenie niezbędnej pomocy medycznej na terenie zarządzanych przez nas lotnisk - rozpatrywania i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, skarg, zapytań, wniosków.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1:
• lit. a) tj. Twojej zgody, lub
• lit. b) tj. umowy, którą z nami zawarłeś/aś, lub
• lit. c) tj. ciążących na nas obowiązków prawnych, lub
• lit. f) tj. naszym prawnie uzasadnionym interesie, który może polegać na przykład na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Ciebie reklamacji,

albo 9 ust. 2 lit. a) (tj. Twojej zgody) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Komu możemy przekazać Twoje dane osobowych?

Twoje dane możemy przekazać wyłącznie trzem grupom podmiotów:

• osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, na przykład naszym kontrahentom, podwykonawcom, którym będziemy musieli przekazać Twoje dane aby należycie rozpatrzyć Twoją skargę lub reklamację,
• podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.

Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza Europę?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), które mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak prawa obowiązujące w Polsce. W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są objęte tym samym poziomem ochrony, co opisano w niniejszej polityce prywatności i przepisach RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Przestrzegamy zasad i okresów przyjętych przez nas w polityce retencji danych osobowych. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo żądania dostępu do danych oraz żądania sprostowania, uzupełnienia niedokładnych informacji, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter możemy pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia czynności.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Szczegółowe informacje o przysługujących Ci uprawnianiach znajdziesz tutaj

Czy masz obowiązek podania danych osobowych?

W większości przypadków nie jesteś zobowiązany do dostarczania nam danych osobowych o Tobie. W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, takich jak ustawa prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. oraz rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie krajowego programu ochrony lotnictwa cywilnego z dnia 31 lipca 2012 r. Niepodanie przez Ciebie danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy, zapewnić odpowiedni poziom usług lub zrealizować wniosku o wydanie upoważnienia, przepustki.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku przesyłania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych PPL – Michał Kłoda.
Email: IODO@ppl.pl