Podstawowym celem działalności PPL jest rozwój sektora lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, co zagwarantuje państwu pełną dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, a w efekcie pozwoli na ulokowanie części z nich na terytorium Rzeczypospolitej.
 
Realizacja tych strategicznych zamierzeń zapewni nie tylko możliwość efektywnego zarządzania aktywami Przedsiębiorstwa, generując zwrot z zainwestowanego kapitału. Przyczyni się także do rozwoju całego sektora lotniczego w Polsce, a przez to maksymalizacji zysków oraz wzrostu międzynarodowej pozycji nie tylko PPL i pozostałych podmiotów wchodzących w skład GK PPL, ale także innych przedsiębiorstw operujących na dynamicznie rozwijającym się  rynku usług lotniczych w Polsce.
 
Podstawowym dokumentem strategicznym Przedsiębiorstwa, który wyznacza kierunki jego rozwoju, jest Strategia PPL na lata 2014 – 2024.
 
 

Nasze priorytety:
 

Rozwój infrastruktury lotniczej państwa, połączony z rozwojem całego sektora transportowego i maksymalizacją wyników ekonomicznych w krótko i długookresowej perspektywie, maksymalizacja poziomu bezpieczeństwa infrastruktury, zapewniająca wzrost poziomu bezpieczeństwa pasażerów, towarów i usług świadczonych przez naszych partnerów z branży lotniczej i pozalotniczej, wdrażanie procesów, pozwalających PPL na utrzymanie statusu lidera efektywności i innowacyjności w sektorze usług lotniskowych, rozwój prowadzonej działalności oraz nowych atrakcyjnych obszarów spójnych z działalnością podstawową, lokujących PPL w grupie czołowych europejskich podmiotów sektora lotniczej infrastruktury transportowej.
 

Etyka i wartości:


Podstawowe wartości zawarte w Kodeksie Etyki Biznesowej Przedsiębiorstwa, którymi się kierujemy w osiąganiu stawianych celów, to:
 • uczciwość i prawość,
 • nastawienie na klienta,
 • bezpieczeństwo,
 • profesjonalizm,
 • transparentność.


Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” to:

 
 • podmiot strategiczny należący do Skarbu Państwa,
 • najwyższy poziom bezpieczeństwa infrastruktury państwa,
 • lider sektora lotniczego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej,
 • solidny partner biznesowy w kraju i za granicą,
 • dynamiczne, nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo,
 • najwyższe standardy zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rozwój, efektywność i maksymalizacja w każdym obszarze funkcjonowania,
 • stabilny i perspektywiczny pracodawca,
 • zrównoważony rozwój i troska o środowisko oraz społeczeństwo,
 • ludzie, którzy pracują 24/7 dla komfortu, bezpieczeństwa i wygody innych ludzi.Strategia P.P. „Porty Lotnicze”:

 
Strategia biznesowa PPL, oparta na 4 filarach, zakłada:
 
Wzrost wartości
To nadrzędny kierunek strategiczny zarówno dla Przedsiębiorstwa, jak i Grupy Kapitałowej PPL, określony na budowanie wartości poprzez maksymalizację zysku w perspektywie krótko i długookresowej. Zakłada on zwiększenie przychodów Grupy zarówno z działalności podstawowej (sektor lotniskowy), jak i pozostałej działalności prowadzonej w ramach Grupy, przy jednoczesnym utrzymaniu - na atrakcyjnym poziomie – stopy zwrotu zaangażowanego przez Skarb Państwa kapitału.
 
Zaangażowanie w rozwój sektora lotniskowego w Polsce
PPL jest liderem sektora lotniskowego w Polsce, dlatego aktywnie włącza się w kształtowanie regulacji i planowanie strategiczne rozwoju infrastruktury lotniskowej państwa poprzez działania lobbingowe, występowanie w charakterze eksperta branżowego, a także zabezpieczanie kapitału dla zapewnienia odpowiedniej przepustowości.
 
Zabezpieczenie dynamicznego i długofalowego wzrostu przychodów
PPL dąży do dywersyfikacji działalności Grupy Kapitałowej oraz rozwoju działalności pozalotniczej.
 
Podnoszenie efektywności działania
PPL czyni wysiłki na rzecz optymalizacji portfela spółek wchodzących obecnie w skład Grupy Kapitałowej (decyzja odnośnie utrzymania wybranych podmiotów, rozwój nowych lub zwiększenie zaangażowania w już istniejące), jednocześnie podejmując działania, których celem jest podniesienie efektywności poszczególnych podmiotów w ramach GK PPL (efektywność operacyjna i finansowa). Jednocześnie PPL koncentruje się na optymalizacji zasobów Grupy Kapitałowej.