Ochrona środowiska naturalnego, w tym niwelowanie skutków oddziaływania portów lotniczych na otoczenie, szczególnie Lotniska Chopina w Warszawie, to jeden z priorytetów polityki zrównoważonego rozwoju prowadzonej przez P.P. „Porty Lotnicze”.

W Przedsiębiorstwie od ponad 10 lat funkcjonuje System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie ISO 14001. Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego pozwala na koordynację i usprawnienie działań realizowanych w takich obszarach jak:
 
 1. ochrona przed hałasem,
 2. ochrona powietrza,
 3. gospodarka wodno-ściekowa,
 4. ochrona środowiska gruntowo-wodnego,
 5. gospodarka odpadami.
 
 
 • Posiadamy najbardziej zaawansowany technicznie w Polsce system monitoringu hałasu lotniczego, prowadzący stałe pomiary w otoczeniu Lotniska Chopina.
 • Wdrożyliśmy mechanizmy mobilizujące przewoźników do wykorzytywania nowoczesnej i cichej floty lotniczej.
 • Stale współpracujemy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w zakresie optymalizacji zasad organizacji ruchu lotniczego dla Lotniska Chopina, tak aby pod względem akustycznym był on jak najmniej uciążliwy dla otoczenia.
 • Posiadamy własną oczyszczalnię wód opadowych i roztopowych zapewniającą ochronę wód powierzchniowych, których stan dodatkowo regularnie badamy i monitorujemy.
 • Zbudowaliśmy system zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności ok. 40 000 m3, w okresach intensywnych opadów atmosferycznych zapewniający m.in. ochronę przed podtopieniami terenów położonych poniżej terenów PPL.
 • Dzięki specjalnym stanowiskom, wyposażonym w instalacje umożliwiające separację powstających ścieków i ich właściwe zagospdarowanie, odladzanie samolotów na Lotnisku Chopina wykonywane jest bez szkody dla środowiska naturalnego.
 • Posiadamy nowoczesny system paneli fotowoltaicznych, dzięki któremu pozyskujemy energię elektryczną z energii słonecznej.
 • Posiadamy system piezometrów, przy pomocy którego kontrolujemy stan środowiska gruntowo-wodnego.
 • Regularnie badamy jakość wód podziemnych I i II poziomu wodonośnego.
 • Prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi oraz niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, które są zagospodarowywane z zachowaniem priorytetów takich jak: recykling, odzysk i unieszkodliwianie.
 • Współpracujemy wyłącznie ze specjalistycznymi firmami, spełniającymi najwyższe wymogi dotyczące bazy technicznej, wykorzystywanego sprzętu specjalistycznego oraz sposobu transportu odpadów.